Naše projekty

Mnohí zákazníci sú znechutení neprehľadnosťou legislatívy, meniacich sa požiadaviek a nejasných ustanovení niektorých predpisov. Chápeme ich nespokojnosť a ponúkame svoje služby na pomoc v tomto dlhom orientačnom behu pomedzi paragrafy.

Ponúkané riešenia upravujeme podľa možností klienta s plným rešpektom k právnym predpisom platným v SR. Pre malé firmy ponúkame jednoduché a finančne menej náročné aplikácie, ktoré vyriešia lokálny problém, pre veľké spoločnosti poskytujeme komplexný servis na mieru ich potrebám.

Zabezpečenie pracoviska kolektívnymi opatreniami - príklad

Zákazník si vyžadoval preverenie parametrov striech a prístupových miest pre vykonávanie údržby vzduchotechniky. pracovníci pri plánovanej údržbe aj urgentných zásahoch vystupovali na nebezpečné miesta a vykonávali činnosť. Na niektorých miestach chýbali bezpečné prechody a nebolo jasné, ako sa chrániť blízko okraja strechy.

Posúdenie parametrov ukázalo viacej nedostatkov v technickom zabezpečení priestorov objednávateľa, preto sme navrhli:

  • úpravy konštrukcie
  • inštaláciu ochranného zábradlia
  • dvierka pre výstupné miesta rebríkov
  • kotviace body pre prístup na okraj striech

Jednotlivé opatrenia boli následne zahrnuté do školení pracovníkov a vytvorili sme aj kontrolné listy pre vykonávanie prác. Dnes je pracovisko príkladom pre iných zamestnávateľov.

Posúdenie stavu BOZP na pracovisku vo výškach

Plánovanie a realizácie práce vo výškach je pomerne zložitý proces. Vyžaduje si znalosť predpisov, pracovných podmienok a tiež výber vhodných ochranných opatrení a bezpečných postupov. Ak si celkom netrúfate na túto činnosť, zavolajte – poradíme a pomôžeme.

Návrh ochranných opatrení proti pádu z výšky

Prednosť majú vždy kolektívne ochranné opatrenia (pasívne), ktoré fungujú bez interakcie s užívateľom. Inštalujú sa všade tam, kde hrozí riziko pádu pre osoby, ktoré sa budú vo výške pohybovať (akékoľvek osoby s vedomím zamestnávateľa na pracovisku).

Pokiaľ je potrebné, pridelia sa zamestnancom aj osobné ochranné prostriedky (na základe analýzy rizík a opatrení uvedených v smernici pre pridelenie OOPP) tak, aby boli v každej chvíli chránení proti pádu z výšky alebo do hĺbky najlepším možným spôsobom.

Tu je asi najväčší problém zamestnávateľov a aj dodávateľov ochranných prostriedkov – nevedia, ako vybrať vhodné prostriedky ochrany proti pádu, tak často končia formálnym záverom – treba kúpiť postroje…, to však vôbec nemusí byť bezpečné riešenie.

Kontrola istiacich systémov a ochranných opatrení

Možno máte nainštalované istiace systémy, pevné zábradlia, či pevné oceľové lávky na všetkých mistach, kde hrozí pád z výšky. Ste si však istí, či aj po rokoch sú schopné bezpečne chrániť vašich zamestnancov pred pádom?

Máte všetky dokumenty kotviacich bodov, systémov a ochranných prvkov? Ak nie, ozvite sa nám, pomôžeme v administratíve a overíme bezpečnosť vašich ochranných systémov.

Čo získate?

  • Profesionálny servis zameraný na vaše problémy a “horúcu linku” k priateľským užitočným radám.
  • Technické riešenia, ktoré nemusia stáť viac ako je nutné.
  • Trvalú spoluprácu a servis v ochrane proti pádu

Máme skúsenosti, ale aj úctu ku každej novej výzve na trhu. Nebojíme sa náročných projektov.